Quy cách đổi hàng

  • Khách hàng có thể đổi size ( cùng mẫu ) nếu không vừa.
  • Hàng đã mua không trả lại hoặc đổi mẫu khác.

FAQS Related